พัฒน์แบค ยินดีต้อนรับ

” รู้อะไร  ไม่สู้   รู้วิชา  รู้อยู่รอด  ที่พัฒน์แบค  เป็นยอดดี “
กล่าวโดย อาจารย์ ดร.พฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหาร
8 ทักษะที่เด็กอาชีวะยุคดิจิทัล ต้องมี
1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้
2. คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
3. ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ
4. มีทักษะในการสื่อสารทั่วไปและสื่อสารเพื่ออาชีพ รวมถึงรู้เท่าทันสื่อ
5. มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
7. มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ
8. มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย
         

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร (พัฒน์แบค)

  • ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสายสามัญ  วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
  • ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ “โรงเรียนวังเด็กพัฒนา” เป็น “โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 (ใบอนุญาตเลขที่ กส 2103/2549) และ “วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ” ในปี 2555 และปัจจุบัน (2560) ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร” 
  • ตั้งอยู่เลขที่ 458 ซ.อ่อนนุช 88/4 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
  • โทรศัพท์ 02-3291358 โทรสาร 02-3291355
  • E-mail Address: patbaccollege@hotmail.com
  • Website: http://www.patbac.net/2017
  • ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขตที่ 2 (เขตประเวศ)
  •  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติสถานศึกษา อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ “วิทยาลัยพัฒน์แบค”

458 ปากซอยอ่อนนุช 88/4 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
ใกล้ซอย โรงพยาบาลสิรินธร
โทรศัพท์ 02-3291354, 02-7277060 (ระดับสามัญ อนุบาล – มัธยมต้น)
02-3291358, 086-8936022 (ระดับ ปวช.- ปวส.)
Website: http://www.patbac.net

E-mail: patbaccollege@hotmail.com

การเดินทาง

รถเมย์ สาย ปอ. 11, ปอ. 92, ปอ. 157, ปอพ. 23 สาย 1013 (พระโขนง – หัวตะเข้)
รถตู้สาย 550 (แฮปปี้แลนด์-สุวรรณภูมิ)

Screen Shot 01-26-18 at 08.41 AM