ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ใบสมัครเรียน  /   ใบแจ้งการชำระค่าเทอม
 • รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฟรี !! (นักเรียนใหม่) วันที่ 1 พ.ค. 2563
 • เปิดเทอม 1/2563 
  • รอบเข้า/รอบปกติ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 *
  • รอบบ่าย/รอบพิเศษ  วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 *
  • นักเรียนเก่า รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฟรี 

 • สอบปลายภาค 2/2562 (รอบเช้า)
  • 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 (เฉพาะ ปวช.2 และ ปวช.3)
  • 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 (เฉพาะ ปวช.1)
 • สอบปลายภาค 2/2562 (รอบบ่าย)
  • 1 มีนาคม 2563 (เฉพาะ ปวช.3 และ ปวส.2)
  • 8 มีนาคม 2563 (เฉพาะ ปวช.1-2 และ ปวส.1)
 • ซ้อมใหญ่ (เหมือนจริง) พิธีมอบประกาศนียบัตร วันที่ 13 มีนาคม 2563 (รับครุย 7.30 น.)
 • พิธีมอบประกาศนียบัตร (วันจริง) วันที่ 15 มีนาคม 2563 (7.30 น.) อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครเรียน

 เปิดรับสมัคร เข้าเรียน ปวช. (รอบเช้า-บ่าย-ค่ำ) เรียน 3 ปี – ค่าเทอมๆละ  2,700.-  บาท

 • สาขา การบัญชี
 • สาขา การตลาด
 • สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • พิเศษ “ฟรี” ชุดนักเรียน+สูท หนังสือเรียน สมุด อุปกรณ์การเรียน และทัศนศึกษา
 • เสริมหลักสูตร หุ่นยนต์ (Robotics) ไอโอที (IoT) ทันสมัย ไม่ตกยุคดิจิตอล

 เปิดรับสมัคร เข้าเรียน ปวส. (รอบเช้า-บ่าย-ค่ำ) เรียน 2 ปี – ค่าเทอมๆละ  8,800.-  บาท

 • สาขา การตลาด
 • สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 • สาขา การจัดการทั่วไป
 • สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์)

หลักฐานที่ใช้สมัครเรียน (อย่างละ 2 ชุด)

 1. สำเนา วุฒิการศึกษา + ตัวจริง
 2. สำเนา บัตรประชาชน ของนักเรียน + พ่อ + แม่
 3. สำเนา ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน + พ่อ + แม่
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. โทร. 02-3291358  หรือ  086-8936022

พัฒน์แบค ยินดีต้อนรับ

” รู้อะไร  ไม่สู้   รู้วิชา  รู้อยู่รอด  ที่พัฒน์แบค  เป็นยอดดี “
กล่าวโดย อาจารย์ ดร.พฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหาร
8 ทักษะที่เด็กอาชีวะยุคดิจิทัล ต้องมี
1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้
2. คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
3. ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ
4. มีทักษะในการสื่อสารทั่วไปและสื่อสารเพื่ออาชีพ รวมถึงรู้เท่าทันสื่อ
5. มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
7. มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ
8. มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย
         

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร (พัฒน์แบค)

 • ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสายสามัญ  วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
 • ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ “โรงเรียนวังเด็กพัฒนา” เป็น “โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 (ใบอนุญาตเลขที่ กส 2103/2549) และ “วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ” ในปี 2555 และปัจจุบัน (2560) ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร” 
 • ตั้งอยู่เลขที่ 458 ซ.อ่อนนุช 88/4 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
 • โทรศัพท์ 02-3291358 โทรสาร 02-3291355
 • E-mail Address: patbaccollege@hotmail.com
 • Website: http://www.patbac.net/2017
 • ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขตที่ 2 (เขตประเวศ)
 •  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติสถานศึกษา อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ “วิทยาลัยพัฒน์แบค”

458 ปากซอยอ่อนนุช 88/4 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
ใกล้ซอย โรงพยาบาลสิรินธร
โทรศัพท์ 02-3291354, 02-7277060 (ระดับสามัญ อนุบาล – มัธยมต้น)
02-3291358, 086-8936022 (ระดับ ปวช.- ปวส.)
Website: http://www.patbac.net

E-mail: patbaccollege@hotmail.com

การเดินทาง

รถเมย์ สาย ปอ. 11, ปอ. 92, ปอ. 157, ปอพ. 23 สาย 1013 (พระโขนง – หัวตะเข้)
รถตู้สาย 550 (แฮปปี้แลนด์-สุวรรณภูมิ)

Screen Shot 01-26-18 at 08.41 AM