พัฒน์แบค ยินดีต้อนรับ

” รู้อะไร  ไม่สู้   รู้วิชา  รู้อยู่รอด  ที่พัฒน์แบค  เป็นยอดดี “
กล่าวโดย อาจารย์ ดร.พฤฒิไกร ไกรพิพัฒน์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหาร
8 ทักษะที่เด็กอาชีวะยุคดิจิทัล ต้องมี
1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้
2. คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
3. ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ
4. มีทักษะในการสื่อสารทั่วไปและสื่อสารเพื่ออาชีพ รวมถึงรู้เท่าทันสื่อ
5. มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
7. มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ
8. มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย
         

หนึ่งความคิดบน “พัฒน์แบค ยินดีต้อนรับ

    • ยินดีรับวุฒิ ม.3 หรือ ม.3 (กศน.ก็รับ) เปิดรับสมัครช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม โทร.02-3291358

    • ยินดีต้อนรับ เปิดรับสมัครเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เอกสารพร้อมเข้ามาสมัครได้เลย โทร.086-8936022

ความเห็นถูกปิด