มูลนิธิ

อาจารย์ ดร. พฤฒิไกร  ไกรพิพัฒน์
(ประธานกรรมการมูลนิธิฯ)

โทรศัพท์  081-4962853 หรือ 02-3291358ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ “ไกรพิพัฒน์” เพื่อการศึกษา ถูกต้องตามกฎหมาย