เปิดรับสมัครเรียน

 เปิดรับสมัคร เข้าเรียน ปวช. (รอบเช้า-บ่าย-ค่ำ) เรียน 3 ปี – ค่าเทอมๆละ  2,700.-  บาท

 • สาขา การบัญชี
 • สาขา การตลาด
 • สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • พิเศษ “ฟรี” ชุดนักเรียน+สูท หนังสือเรียน สมุด อุปกรณ์การเรียน และทัศนศึกษา
 • เสริมหลักสูตร หุ่นยนต์ (Robotics) ไอโอที (IoT) ทันสมัย ไม่ตกยุคดิจิตอล

 เปิดรับสมัคร เข้าเรียน ปวส. (รอบเช้า-บ่าย-ค่ำ) เรียน 2 ปี – ค่าเทอมๆละ  8,800.-  บาท

 • สาขา การตลาด
 • สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 • สาขา การจัดการทั่วไป
 • สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์)

หลักฐานที่ใช้สมัครเรียน (อย่างละ 2 ชุด)

 1. สำเนา วุฒิการศึกษา + ตัวจริง
 2. สำเนา บัตรประชาชน ของนักเรียน + พ่อ + แม่
 3. สำเนา ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน + พ่อ + แม่
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. โทร. 02-3291358  หรือ  086-8936022

หนึ่งความคิดบน “เปิดรับสมัครเรียน

ความเห็นถูกปิด