ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร (พัฒน์แบค)

 • ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสายสามัญ  วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
 • ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ “โรงเรียนวังเด็กพัฒนา” เป็น “โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 (ใบอนุญาตเลขที่ กส 2103/2549) และ “วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ” ในปี 2555 และปัจจุบัน (2560) ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร” 
 • ตั้งอยู่เลขที่ 458 ซ.อ่อนนุช 88/4 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
 • โทรศัพท์ 02-3291358 โทรสาร 02-3291355
 • E-mail Address: patbaccollege@hotmail.com
 • Website: http://www.patbac.net/2017
 • ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขตที่ 2 (เขตประเวศ)
 •  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติสถานศึกษา

เริ่มแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนวังเด็ก (“วังเด็ก”มีความหมายว่า เด็กชั้นดีมาจากตระกูลสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2531 เปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา และในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการให้เช่าบริหารโรงเรียนจนถึง ปี พ.ศ. 2548 หลังจากนั้นการบริหารวิทยาลัยได้คืนกลับเจ้าของเดิมโดยใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนวังเด็กพัฒนา”

โรงเรียนวังเด็กพัฒนาได้รับอนุญาต  ตามใบอนุญาตราชการที่   กส.93/2551  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ให้เพิ่มและขยายหลักสูตรสายสามัญศึกษา  และหลักสูตรอาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. พาณิชยกรรม  และบริหารธุรกิจ ในโรงเรียนเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ” เรียกชื่อว่า  “พัฒน์แบค” (PATBAC)  ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่สองในประเทศไทย  ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรทั้งสายสามัญ  และสายอาชีวศึกษาในโรงเรียนเดียวกันในขณะนั้น  (โรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่มีทั้งสายสามัญ และสายอาชีวศึกษา คือ วิทยาลัยจิตรลดา ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังสวนจิตรลดา)

โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 9 ไร่ ติดริมถนนอ่อนนุช –ลาดกระบังตีราคาที่ดินและตัวตึกประมาณ ห้าร้อยล้านบาท  (ที่ดินตารางวาละ  100,000 บาท  ไร่ละ 40 ล้านบาท 10 ไร่ เป็น เงิน 400 ล้านบาท รวมราคาตัวตึก และอุปกรณ์การเรียน – การสอน อีกกว่า 100 ล้านบาทเศษวิทยาลัยจึงมีทรัพย์สินตีราคาได้มากกว่า 500 ล้านบาท ) โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ มีตึก จำนวน 4 ตึก มีจำนวน 49 ห้อง รับนักเรียน  นักศึกษา ได้รอบละประมาณ 2,500 คน รวม 2 รอบ รวม 5,000 คน ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง โรงเรียนพัฒน์แบคจึงพร้อมที่จะต่อยอดเป็น ปริญญาตรีในชื่อของพัฒน์แบค เองได้ในอนาคตอันใกล้ ในปี 2555 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ” และปัจจุบัน (2560) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร” โดยขณะนี้เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมีสาขางานต่อไปนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ  จำนวน 3 สาขางาน  ได้แก่
  1. สาขางานการบัญชี
  2. สาขางานการตลาด
  3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 • ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  จำนวน 3 สาขาวิชา  ได้แก่
  1. สาขาวิชาการตลาด
  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จำนวน 1 สาขาวิชา  ได้แก่
  1. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์)

บริหารงานโดย
อาจารย์ ดร.พฤฒิไกร  ไกรพิพัฒน์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ  ประธานมูลนิธิ “ไกรพิพัฒน์” เพื่อการศึกษา

ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

ปรัชญา

“เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้เพียงพอเป็นที่พึ่งของตนเอง พ่อ แม่ และประเทศชาติได้”

วิสัยทัศน์    

 1. จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากโรคภัยและสิ่งเสพติด ดำรงตนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข
 3. จัดกระบวนการเรียน การสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดี (สร้างปัญญาและทักษะในการ ดำเนินชีวิต) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 4. คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 5. จัดการเรียน การสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึง-ประสงค์ สืบสานวัฒนธรรมไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6.  จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
 7. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และทักษะในภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร
 8. พัฒนาครู-อาจารย์ และบุคลากรอื่น ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบประกัน คุณภาพการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ

 เอกลักษณ์     “ศึกษาดี มีวินัย ไม่ตกงาน”

อัตลักษณ์       “ใฝ่รู้ กล้าคิด สร้างสรรค์ งานวิชาชีพ”

ภารกิจ-พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ผู้เรียนทุกคน
 2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน และตลาดแรงงาน
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อวัสดุ อุปกรณ์มาใช้จัดการเรียนการสอน
 6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
 7. พัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้เหมาะสมและเสริมสร้างการเรียนรู้
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการมีส่วนร่วม
 9. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ และศิษย์เก่าในการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย (Goals)

 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน และตลาดแรงงาน
 4. สถานศึกษามีการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน
 5. สถานศึกษามีและใช้สื่อนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ
 6. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
 7. สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 8. สถานศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
 9. สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ และศิษย์เก่าร่วมกันพัฒนาการศึกษา

เป้าหมายของสถานศึกษา

 1. ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติในเป็นรูปธรรมมากกว่าทฤษฏีที่เป็นนามธรรม
 2. ร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อกำหนดเกณฑ์และประเภทของงาน เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษามีโอกาสได้งานมากขึ้น
 3. ผลิตนักเรียน/นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะทำงาน และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมืออาชีพได้

แผนพัฒนาสถานศึกษา

 1. เพิ่มการอบรม สัมมนา ประมวลแผนปฏิบัติงาน
 2. ส่งเสริม และติดตามการแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียน ม. 3 และ ม. 6 ของวิทยาลัยใกล้เคียง
 3. วางกรอบและแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม
 4. เตรียมการเพื่อให้หลักสูตรที่เปิดสอน สามารถเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพได้
 5. ขยายหลักสูตรที่เป็นอาชีพอิสระให้แก่นักเรียน/นักศึกษา