ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ใบสมัครเรียน  /   ใบแจ้งการชำระค่าเทอม
 • รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฟรี !! (นักเรียนใหม่) วันที่ 1 พ.ค. 2563
 • เปิดเทอม 1/2563 
  • รอบเข้า/รอบปกติ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 *
  • รอบบ่าย/รอบพิเศษ  วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 *
  • นักเรียนเก่า รับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฟรี 

 • สอบปลายภาค 2/2562 (รอบเช้า)
  • 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 (เฉพาะ ปวช.2 และ ปวช.3)
  • 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 (เฉพาะ ปวช.1)
 • สอบปลายภาค 2/2562 (รอบบ่าย)
  • 1 มีนาคม 2563 (เฉพาะ ปวช.3 และ ปวส.2)
  • 8 มีนาคม 2563 (เฉพาะ ปวช.1-2 และ ปวส.1)
 • ซ้อมใหญ่ (เหมือนจริง) พิธีมอบประกาศนียบัตร วันที่ 13 มีนาคม 2563 (รับครุย 7.30 น.)
 • พิธีมอบประกาศนียบัตร (วันจริง) วันที่ 15 มีนาคม 2563 (7.30 น.) อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครเรียน

 เปิดรับสมัคร เข้าเรียน ปวช. (รอบเช้า-บ่าย-ค่ำ) เรียน 3 ปี – ค่าเทอมๆละ  2,700.-  บาท

 • สาขา การบัญชี
 • สาขา การตลาด
 • สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • พิเศษ “ฟรี” ชุดนักเรียน+สูท หนังสือเรียน สมุด อุปกรณ์การเรียน และทัศนศึกษา
 • เสริมหลักสูตร หุ่นยนต์ (Robotics) ไอโอที (IoT) ทันสมัย ไม่ตกยุคดิจิตอล

 เปิดรับสมัคร เข้าเรียน ปวส. (รอบเช้า-บ่าย-ค่ำ) เรียน 2 ปี – ค่าเทอมๆละ  8,800.-  บาท

 • สาขา การตลาด
 • สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 • สาขา การจัดการทั่วไป
 • สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์)

หลักฐานที่ใช้สมัครเรียน (อย่างละ 2 ชุด)

 1. สำเนา วุฒิการศึกษา + ตัวจริง
 2. สำเนา บัตรประชาชน ของนักเรียน + พ่อ + แม่
 3. สำเนา ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน + พ่อ + แม่
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. โทร. 02-3291358  หรือ  086-8936022