เกี่ยวกับพัฒน์แบค

วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหาร (พัฒน์แบค)
Wangdek Pat Onnut Management Technological College

 • ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสายสามัญ  วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
 • ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ “โรงเรียนวังเด็กพัฒนา” เป็น “โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 (ใบอนุญาตเลขที่ กส 2103/2549) และ ในปี 2555 ได้เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ”  (2560) ได้เปลียนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร โดยปัจจุบัน (ล่าสุด) ได้เปลี่ยนเป็น ” วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหาร “ หรือ พัฒน์แบค 
 • สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ตั้ง   เลขที่ 458 ปากซอยอ่อนนุช 88/4 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
 • E-mail :      patbaccollege@hotmail.com
 • Website:   http://www.patbac.net
 • Faccebook : patbaccollge
 • ตั้งอยู่ ใกล้ซอย โรงพยาบาลสิรินธร
 • โทรศัพท์ 02-3291354, 02-7277060 (ระดับสามัญ อนุบาล – มัธยมต้น)
 • โทรศัพท์ 02-3291358, 086-8936022 (ระดับอาชีวศึกษา ปวช.- ปวส.)
 • โทรสาร 02-3291355

 

การเดินทาง

รถเมย์ สาย ปอ. 11, ปอ. 92, ปอ. 157, ปอพ. 23 สาย 1013 (พระโขนง – หัวตะเข้)
รถตู้สาย 550 (แฮปปี้แลนด์-สุวรรณภูมิ)

 GoogleMap แผนที่พัฒน์แบค

ประวัติสถานศึกษา

เริ่มแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนวังเด็ก (“วังเด็ก”มีความหมายว่า เด็กชั้นดีมาจากตระกูลสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2531 เปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา และในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการให้เช่าบริหารโรงเรียนจนถึง ปี พ.ศ. 2548 หลังจากนั้นการบริหารวิทยาลัยได้คืนกลับเจ้าของเดิมโดยใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนวังเด็กพัฒนา”

โรงเรียนวังเด็กพัฒนาได้รับอนุญาต  ตามใบอนุญาตราชการที่   กส.93/2551  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ให้เพิ่มและขยายหลักสูตรสายสามัญศึกษา  และหลักสูตรอาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. พาณิชยกรรม  และบริหารธุรกิจ ในโรงเรียนเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ” เรียกชื่อว่า  “พัฒน์แบค” (PATBAC)  ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่สองในประเทศไทย  ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรทั้งสายสามัญ  และสายอาชีวศึกษาในโรงเรียนเดียวกันในขณะนั้น  (โรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่มีทั้งสายสามัญ และสายอาชีวศึกษา คือ วิทยาลัยจิตรลดา ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังสวนจิตรลดา)

โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 9 ไร่ ติดริมถนนอ่อนนุช –ลาดกระบังตีราคาที่ดินและตัวตึกประมาณ ห้าร้อยล้านบาท  (ที่ดินตารางวาละ  100,000 บาท  ไร่ละ 40 ล้านบาท 10 ไร่ เป็น เงิน 400 ล้านบาท รวมราคาตัวตึก และอุปกรณ์การเรียน – การสอน อีกกว่า 100 ล้านบาทเศษวิทยาลัยจึงมีทรัพย์สินตีราคาได้มากกว่า 500 ล้านบาท ) โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ มีตึก จำนวน 4 ตึก มีจำนวน 49 ห้อง รับนักเรียน  นักศึกษา ได้รอบละประมาณ 2,500 คน รวม 2 รอบ รวม 5,000 คน ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง โรงเรียนพัฒน์แบคจึงพร้อมที่จะต่อยอดเป็น ปริญญาตรีในชื่อของพัฒน์แบค เองได้ในอนาคตอันใกล้ ในปี 2555 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ”และปี พ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร” ปัจจุบัน (ล่าสุด) ได้เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหาร” โดยขณะนี้เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมีสาขางานต่อไปนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรพุทธศักราช 2562

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ  จำนวน 3 สาขางาน  ได้แก่

 1. สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานการตลาด
 3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรพุทธศักราช 2563

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  จำนวน 3 สาขาวิชา  ได้แก่

 1. สาขาวิชาการตลาด
 2. สาขาวิชาเทคโนโลธุรกิจดิจิทัล
 3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จำนวน 1 สาขาวิชา  ได้แก่

 1. การท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์)

บริหารงานโดย

ภาพ ดร.พฤฒิไกร

 

 • อาจารย์ ดร.พฤฒิไกร  ไกรพิพัฒน์
 • ตำแหน่ง 
 • ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ
 • ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร
 • ประธานมูลนิธิ “ไกรพิพัฒน์” เพื่อการศึกษา

 

 

ตราสัญลักษณ์

ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

ปรัชญา

“เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้เพียงพอเป็นที่พึ่งของตนเอง พ่อ แม่ และประเทศชาติได้”

วิสัยทัศน์    

“วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหาร มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น นักเรียน นักศึกษามีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีงานทำ สร้างงานให้กับตนเอง  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมการทำงานอย่างมีความสุข”

 เอกลักษณ์

“ สร้างคนดี มีอาชีพ รักการออม ”

คุณธรรมอัตลักษณ์

” รับผิดชอบดี มีวินัย ร่วมใจสามัคคี ”

พันธกิจ

 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจและบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และขยายโอกาสทางการศึกษา
 4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
 5. จัดและส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพด้านธุรกิจและคอมพิวเตอร์
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีคุณภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อยำงมีความสุข
 2. บุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 3. สถานศึกษาจัดการศึกษา สอดคล๎องกับความต้องการของชุมชนและการเปลี่ยนแปลง
 4. ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
 5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพและกิจกรรมจิตอาสา
 6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโปร่งใส ตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู๎ ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. เสริมสร้างศักยภาพครูและมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
 3. สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือขำยความร่วมมือ
 4. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้พัฒนาชุมชนสังคม และประเทศชาติ
 5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการบริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู๎ทักษะวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา
 4. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยำงเป็นระบบ
 5. ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
 6. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
 7. ให้บริการวิชาการบริการวิชาชีพ และบริการจิตอาสาสู่สังคม
 8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
 9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู๎
 10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอยำงต่อเนื่อง

แผนพัฒนาสถานศึกษา

 1. เพิ่มการอบรม สัมมนา ประมวลแผนปฏิบัติงาน
 2. ส่งเสริม และติดตามการแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียน ม. 3 และ ม. 6 ของวิทยาลัยใกล้เคียง
 3. วางกรอบและแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม
 4. เตรียมการเพื่อให้หลักสูตรที่เปิดสอน สามารถเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพได้
 5. ขยายหลักสูตรที่เป็นอาชีพอิสระให้แก่นักเรียน/นักศึกษา

เพลง มาร์ชพัฒน์แบค (PATBAC March) เพลงประจำสถาบัน

WE  ARE PATBAC PATBAC

พวกเรา พัฒน์แบค พัฒน์แบค แข็งขัน

WITH STRONG WILL TO LEARN

มุ่งมั่น ทุ่มทั้ง ใจกาย ศึกษา

KNOWLEDGE DIGNIFIES OUR LIVES

ความรู้ ทำให้ ชีวิต งามสง่า

DESERVING TO BE BORN HUMAN

สมดัง ที่ได้ เกิดมา เป็นคน

DISCIPLINE UNITY SPORTS PROMINENT

วินัย สามัคคี กีฬา เราเด่น

WORTHY TO BE OUR LEARNING CENTER

สมเป็น สถาน อบรม ฝึกฝน

WE ALL LOVE PATBAC

เรารัก พัฒน์แบค พัฒน์แบค ทุกคน

EVERY PATBAC MERITS HIMSELF WITH DECENCY

ทำคน ทุกคน ให้เป็น คนดี

PATBAC LOVE OUR LAND RELIGION AND KING

พวกเรา ทุกคน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์

PERSIST TO BE HAVE WITH DIGNITY

ยืนหยัด ทำดี อย่างสม ศักดิ์ศรี

FAITHFULL LOYAL BODY AND SOUL

ซื่อสัตย์ กายใจ ยึดมั่น ภักดี

EVEN LIFE DEDICATION FOR THAI

ยอมพลี ทุกสิ่ง แม้ชีพ เพื่อไทย