เกี่ยวกับพัฒน์แบค

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร (พัฒน์แบค)
Pat Onnut Management Technological College

 • ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสายสามัญ  วันที่ 16  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
 • ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ “โรงเรียนวังเด็กพัฒนา” เป็น “โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 (ใบอนุญาตเลขที่ กส 2103/2549) และ ในปี 2555 ได้เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ” ปัจจุบัน (2560) ได้เปลียนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร” หรือ พัฒน์แบค
 • สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ตั้ง   เลขที่ 458 ปากซอยอ่อนนุช 88/4 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
 • E-mail :      patbaccollege@hotmail.com
 • Website:   http://www.patbac.net
 • ตั้งอยู่ ใกล้ซอย โรงพยาบาลสิรินธร
 • โทรศัพท์ 02-3291354, 02-7277060 (ระดับสามัญ อนุบาล – มัธยมต้น)
 • โทรศัพท์ 02-3291358, 086-8936022 (ระดับอาชีวศึกษา ปวช.- ปวส.)
 • โทรสาร 02-3291355

การเดินทาง

รถเมย์ สาย ปอ. 11, ปอ. 92, ปอ. 157, ปอพ. 23 สาย 1013 (พระโขนง – หัวตะเข้)
รถตู้สาย 550 (แฮปปี้แลนด์-สุวรรณภูมิ)

 GoogleMap แผนที่พัฒน์แบค

ประวัติสถานศึกษา

เริ่มแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนวังเด็ก (“วังเด็ก”มีความหมายว่า เด็กชั้นดีมาจากตระกูลสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2531 เปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา และในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการให้เช่าบริหารโรงเรียนจนถึง ปี พ.ศ. 2548 หลังจากนั้นการบริหารวิทยาลัยได้คืนกลับเจ้าของเดิมโดยใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนวังเด็กพัฒนา”

โรงเรียนวังเด็กพัฒนาได้รับอนุญาต  ตามใบอนุญาตราชการที่   กส.93/2551  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ให้เพิ่มและขยายหลักสูตรสายสามัญศึกษา  และหลักสูตรอาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. ปวส. พาณิชยกรรม  และบริหารธุรกิจ ในโรงเรียนเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ” เรียกชื่อว่า  “พัฒน์แบค” (PATBAC)  ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่สองในประเทศไทย  ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรทั้งสายสามัญ  และสายอาชีวศึกษาในโรงเรียนเดียวกันในขณะนั้น  (โรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่มีทั้งสายสามัญ และสายอาชีวศึกษา คือ วิทยาลัยจิตรลดา ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังสวนจิตรลดา)

โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 9 ไร่ ติดริมถนนอ่อนนุช –ลาดกระบังตีราคาที่ดินและตัวตึกประมาณ ห้าร้อยล้านบาท  (ที่ดินตารางวาละ  100,000 บาท  ไร่ละ 40 ล้านบาท 10 ไร่ เป็น เงิน 400 ล้านบาท รวมราคาตัวตึก และอุปกรณ์การเรียน – การสอน อีกกว่า 100 ล้านบาทเศษวิทยาลัยจึงมีทรัพย์สินตีราคาได้มากกว่า 500 ล้านบาท ) โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ มีตึก จำนวน 4 ตึก มีจำนวน 49 ห้อง รับนักเรียน  นักศึกษา ได้รอบละประมาณ 2,500 คน รวม 2 รอบ รวม 5,000 คน ติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง โรงเรียนพัฒน์แบคจึงพร้อมที่จะต่อยอดเป็น ปริญญาตรีในชื่อของพัฒน์แบค เองได้ในอนาคตอันใกล้ ในปี 2555 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ”และปัจจุบัน (2560) ได้เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร” โดยขณะนี้เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมีสาขางานต่อไปนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ  จำนวน 3 สาขางาน  ได้แก่

 1. สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานการตลาด
 3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและRobotics

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  จำนวน 3 สาขาวิชา  ได้แก่

 1. สาขาวิชาการตลาด
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จำนวน 1 สาขาวิชา  ได้แก่

 1. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์)

บริหารงานโดย

ภาพ ดร.พฤฒิไกร

 

 • อาจารย์ ดร.พฤฒิไกร  ไกรพิพัฒน์
 • ตำแหน่ง 
 • ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ
 • ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร
 • ประธานมูลนิธิ “ไกรพิพัฒน์” เพื่อการศึกษา

 

 

ตราสัญลักษณ์

ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

ปรัชญา

“เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้เพียงพอเป็นที่พึ่งของตนเอง พ่อ แม่ และประเทศชาติได้”

วิสัยทัศน์    

 1. จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากโรคภัยและสิ่งเสพติด ดำรงตนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข
 3. จัดกระบวนการเรียน การสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดี (สร้างปัญญาและทักษะในการ ดำเนินชีวิต) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 4. คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 5. จัดการเรียน การสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึง-ประสงค์ สืบสานวัฒนธรรมไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6.  จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
 7. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และทักษะในภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร
 8. พัฒนาครู-อาจารย์ และบุคลากรอื่น ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบประกัน คุณภาพการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ

 เอกลักษณ์

“ สร้างคนดี มีอาชีพ รักการออม”

คุณธรรมอัตลักษณ์

” รับผิดชอบดี มีวินัย ร่วมใจสามัคคี ”

ภารกิจ-พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ผู้เรียนทุกคน
 2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน และตลาดแรงงาน
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อวัสดุ อุปกรณ์มาใช้จัดการเรียนการสอน
 6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
 7. พัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้เหมาะสมและเสริมสร้างการเรียนรู้
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการมีส่วนร่วม
 9. ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ และศิษย์เก่าในการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย (Goals)

 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน และตลาดแรงงาน
 4. สถานศึกษามีการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน
 5. สถานศึกษามีและใช้สื่อนวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ
 6. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
 7. สถานศึกษามีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 8. สถานศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
 9. สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ และศิษย์เก่าร่วมกันพัฒนาการศึกษา

เป้าหมายของสถานศึกษา

 1. ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติในเป็นรูปธรรมมากกว่าทฤษฏีที่เป็นนามธรรม
 2. ร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อกำหนดเกณฑ์และประเภทของงาน เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษามีโอกาสได้งานมากขึ้น
 3. ผลิตนักเรียน/นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะทำงาน และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมืออาชีพได้

แผนพัฒนาสถานศึกษา

 1. เพิ่มการอบรม สัมมนา ประมวลแผนปฏิบัติงาน
 2. ส่งเสริม และติดตามการแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียน ม. 3 และ ม. 6 ของวิทยาลัยใกล้เคียง
 3. วางกรอบและแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม
 4. เตรียมการเพื่อให้หลักสูตรที่เปิดสอน สามารถเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพได้
 5. ขยายหลักสูตรที่เป็นอาชีพอิสระให้แก่นักเรียน/นักศึกษา

เพลง มาร์ชพัฒน์แบค (PATBAC March) เพลงประจำสถาบัน

WE  ARE PATBAC PATBAC

พวกเรา พัฒน์แบค พัฒน์แบค แข็งขัน

WITH STRONG WILL TO LEARN

มุ่งมั่น ทุ่มทั้ง ใจกาย ศึกษา

KNOWLEDGE DIGNIFIES OUR LIVES

ความรู้ ทำให้ ชีวิต งามสง่า

DESERVING TO BE BORN HUMAN

สมดัง ที่ได้ เกิดมา เป็นคน

DISCIPLINE UNITY SPORTS PROMINENT

วินัย สามัคคี กีฬา เราเด่น

WORTHY TO BE OUR LEARNING CENTER

สมเป็น สถาน อบรม ฝึกฝน

WE ALL LOVE PATBAC

เรารัก พัฒน์แบค พัฒน์แบค ทุกคน

EVERY PATBAC MERITS HIMSELF WITH DECENCY

ทำคน ทุกคน ให้เป็น คนดี

PATBAC LOVE OUR LAND RELIGION AND KING

พวกเรา ทุกคน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์

PERSIST TO BE HAVE WITH DIGNITY

ยืนหยัด ทำดี อย่างสม ศักดิ์ศรี

FAITHFULL LOYAL BODY AND SOUL

ซื่อสัตย์ กายใจ ยึดมั่น ภักดี

EVEN LIFE DEDICATION FOR THAI

ยอมพลี ทุกสิ่ง แม้ชีพ เพื่อไทย