ฝึกงาน

ขั้นตอนสำคัญการขอเข้าฝึกงาน

 1. ลงทะเบียนเรียนวิชา “ฝึกงาน”
 2. รับคำอธิบายจากครูผู้สอน
 3. เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวขณะฝึกงาน
 4. ค้นหาสถานประกอบการที่ต้องการ
 5. ส่งหนังสือขอเข้าฝึกงาน (รับได้จากผู้สอนหรือห้องธุรการวิทยาลัยฯ)
 6. ปัจฉิมนิเทศฝึกงาน (หลังจากสอบเสร็จวิชาสุดท้าย)
 7. หน่วยงาน/บริษัท/โรงงาน ส่งแบบตอบรับนักเรียนเข้าฝึกงาน
 8. เข้ารับการฝึกงานตามตารางฝึกงาน
 9. บันทึกข้อมูลสำคัญลงใน “สมุดประจำตัวฝึกงาน”
 10. รับการนิเทศการฝึกงาน จาก”ครู”ในแผนก
 11. สิ้นสุดการฝึกงาน
 12. ขอรับหนังสือผ่านการฝึกงาน หรือ ครูฝึก/หัวหน้างาน ลงชื่อ+ประทับตราหน่วยงานให้ผ่านการฝึกงาน ในสมุดประจำตัวฝึกงาน
 13. ประเมินผลการฝึกงาน
 14. ส่งสมุดฝึกงานให้กับครูผู้สอน

หมายเหตุ *** หนังสือส่งตัวฝึกงาน  (ปวช.2+ปวส.1) นักศึกษาสามารถเข้ามารับได้ที่ห้องธุรการได้ในวันและเวลาราชการ (ภายในเดือนกุมภาพันธ์หรือก่อนวันเริ่มฝึกงาน 1 สัปดาห์)

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-3291358 หรือ 086-8936022

 • สถานประกอบการในเขตประเวศ ลาดกระบัง และสวนหลวง ร.๙
 • คลิกเพื่อค้นหา >>> สถานประกอบการ