คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 Download

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 Download

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

  • http://bsq.vec.go.th
  • http://bsq2.vec.go.th/course/ปวส/ปวส57/course57.html