คำอธิบายรายวิชา

               ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จำนวน 9 ประเภทวิชา 51 สาขาวิชาและได้เผยแพร่เอกสารหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษาใช้จัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2556 เป็นต้นไป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    คลิกเพื่อดาวน์โหลด  =>  ไฟล์

  1. สาขาวิชาการบัญชี
  2. สาขาวิชาการตลาด
  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  1. สาขาวิชาการตลาด   =>  ไฟล์
  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    =>  ไฟล์

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

http://bsq.vec.go.th

http://bsq2.vec.go.th/course/ปวส/ปวส57/course57.html