หลักสูตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหาร จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) ดังนี้

(1) หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร 3 ปี  ค่าเทอม   2,700.-  บาท (ทุกสาขา) 

  1. สาขาวิชา/สาขางาน การบัญชี
  2. สาขาวิชา/สาขางาน การตลาด
  3. สาขาวิชา/สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

(2) หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร 2 ปี  ค่าเทอม   8,800.-   บาท (ทุกสาขา)

  1. สาขาวิชา/สาขางาน การตลาด
  2. สาขาวิชา  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล
  3. สาขาวิชา/สาขางาน การจัดการทั่วไป
  • ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จำนวน 1 สาขาวิชา  ดังนี้
  1. สาขาวิชา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์)

Automation industry concept with 3d rendering robot arms on white background

8 ทักษะที่เด็กอาชีวะยุคดิจิทัลต้องมี
1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้
2. คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
3. ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ
4. มีทักษะในการสื่อสารทั่วไปและสื่อสารเพื่ออาชีพ รวมถึงรู้เท่าทันสื่อ
5. มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
7. มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ
8. มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา

           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ เพื่อให้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกระบวนการการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด วิทยาลัยฯจึงได้กำหนดคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และพฤติกรรมบ่งชี้ที่ครูผู้สอนสามารถสังเกตได้ขณะทำการสอน ดังนี้

1. มีมนุษยสัมพันธ์
1.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผู้อื่น
1.2 พูดจาสุภาพ
1.3 ช่วยเหลือผู้อื่น
1.4 รับฟังความคิดเห็นชองอื่น
1.5 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
1.6 ชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จ
1.7 กล่าวคำขอบคุณ หรือขอโทษได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
2. ความมีวินัย
2.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ ของวิทยาลัยได้แก่ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ ตามต่อเวลา รักษาสาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมกิจกรรมที่ครู อาจารย์ผู้สอนกำหนด
2.2 ประพฤติตนถูกต้องตามศีลธรรมอันดีงาม
3. ความรับผิดชอบ
3.1 มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการปฏิบัติงาน
3.2 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้
3.3 ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ
3.4 ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
3.5 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนด
3.6 มีความเพียรพยายามในการเรียนและการปฏิบัติงาน
3.7 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง
3.8 ยอมรับผลการกระทำของตนเอง
3.9 ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง
3.10 ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่น
3.11 ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยส่วนรวม
4. ความซื่อสัตย์สุจริต
4.1 พูความจริง
4.2 ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเอง
4.3 ไม่ทุจริตในการสอบ
4.4 ไม่ลักขโมย
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง
5.1 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
5.2 กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
5.3 กล้ายอมรับความจริง
5.4 เสนอตัวเข้าแข่งขันหรือทำงานท้าทาย
5.5 กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
6. ความประหยัด
6.1 ใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน
6.2 ปิดน้ำ ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้
6.3 ใช้จ่ายเงินของส่วนรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. ความสนใจใฝ่รู้
7.1 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
7.2 ซักถามปัญหาข้อสงสัย
7.3 แสวงหาประสบการณ์และค้นหาความรู้ใหม่ๆ
7.4 มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ใหม่
8. ความรักสามัคคี
8.1 ไม่ทะเลาะวิวาท
8.2 ร่วมมือในการทำงาน
9. ความกตัญญูกตเวที
9.1 ตระหนักในพระคุณครู อาจารย์
9.2 มีสัมมาคารวะต่อครู อาจารย์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งต่อหน้าและหลับ
หลัง
9.3 อาสาช่วยเหลืองานครู อาจารย์
10. การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน
10.1 ไม่สูบบุหรี่
10.2 ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา
10.3 ไม่เสพสิ่งเสพติดอื่นๆ
10.4 ไม่เล่นการพนัน
10.5 หลีกเลี่ยงในการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นพนัน
11. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
11.1 คิดสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
11.2 มีความคิดหลกากหลายในการแก้ปัญหา
12. การพึ่งตนเอง
12.1 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
12.2 สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง
12.3 หารายได้พิเศษได้ด้วยตนเองเมื่อจำเป็น
13. ความปลอดภัย
13.1 ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง
13.2 ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อส่วนรวม
14. ความอดทดและอดกลั้น
14.1 มีสติ และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
14.2 ควบคุมกิริยามารยาทในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
15. มีคุณธรรม/จริยธรรม
16. ตรงต่อเวลา

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร
ปรับปรุง 4 พฤษภาคม 2560