หน่วยงานภายใน

          

          

 หน่วยงานภายใน

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานการเงิน/การบัญชี
  • งานพัสดุ
  • งานทะเบียน
  • งานอาคารสถานที่
 • ฝ่ายวิชาการ
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาการตลาด
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  • การวัดผลและประเมินผล
  • งานวิทยบริการและห้องสมุด
  • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • งานสื่อการเรียนการสอน
 • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา