แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นายพลวรรธน์  อุบลเผื่อน
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) – ป.บัณฑิต

นายกฤติเมธ  โอพั่ง
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม.(การจัดการ) – ศศ.บ.(M.I.S.) – ป.บัณฑิต

นางสาวชิชฎาภร  แพงพา
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บช.บ. (การจัดการ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  – ป.บัณฑิต

นางมัธนา  หงษ์ขุนทด
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ – ป.บัณฑิต(ครู)

นายพิพัฒน์  สีชาวนา
เจ้าหน้าที่ ประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บช.บ.) การจัดการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายศุภกิตติ์  ประสมทอง
เจ้าหน้าที่ ประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ