แผนกวิชาสามัญ

นายประพจน์  คำมูล
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

นายปภังกร  เทพพิทักษ์
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาไท
บธ.มบ.(ปรัชญา) บธ.บ.(การโรงแรม) – ป.บัณฑิต

นางสาวสุพรรณี  สิงหพันธุ์
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ.(การโรงแรม) – ป.บัณฑิต

นายสรรชัย  ไทมุนี
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ.(พละศึกษา) 

นายปภังกร  เทพพิทักษ์
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาไท
ว.มบ.(สถิติประยุกต์) – ว.บ.(วิทยาศาสตร์)

นายพรชัย  ภวภูตานนท์
เจ้าหน้าที่ ประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ.(การจัดการ)