แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายพลวรรธน์  อุบลเผื่อน
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) – ป.บัณฑิต(ครู)

นางสาวบัวรมย์  ช่องงาม
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. การจัดการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) – ป.บัณฑิต(ครู)

นางสาวธนธรณ์  เตี๋ยประดิษฐ์
ครูประจำแผนกวิชา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

บธ.บ. (เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร) – ป.บัณฑิต(ครู)

นางสาววาธิณี  ทองล้วน
เจ้าหน้าที่ ประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นายอาทิตย์  สุพรรณ
เจ้าหน้าที่ ประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. การจัดการ – ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
นายอาชวิน  พาณิชยดำรงพร
เจ้าหน้าที่ ประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ. การจัดการ – ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)