แผนกวิชาการบัญชี

 

นายอุดมสิทธิ์  หลีทับ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การจัดการ) – บธ.บ.(การบัญชี) – ป.บัณฑิต(ครู)

นางสาวหนึ่งฤทัย  จันดา
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บช.บ.(การบัญชี) – ป.บัณฑิต(ครู)

นางสาวอัณณ์ญาณิน  หลีทับ
เจ้าหน้าที่ ประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บธ.บ.)