แผนกวิชาการตลาด

นางสาวเกษร  โยมา
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การจัดการ) – บธ.บ. (การตลาด) – ป.บัณฑิต(ครู)

นางเบญญาศิริ์  สรรพจักร
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การจัดการ) – บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

นายกิ๊ฟลี  มะหะหมัด
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

บธ.ม.(บริหารหลักสูตร) – บธ.บ.(การตลาด)

นางสาวเกศรินทร์   ไทมนี
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม.(การจัดการ) – บธ.บ.(การตลาด) – ป.บัณฑิต(ครู)

นายธวัชชัย  ภวภูตานนท์
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

บธ.ม.(การจัดการ) – บธ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์) – ป.บัณฑิต(ครู)

นางสาววราพร  วงษ์จินดา
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การตลาด) – บธ.บ.(การตลาด – ป.บัณฑิต

นางสาวพิมพ์ธารา  ทองแก้ว
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บธ.บ.) – ป.บัณฑิต

นายสิทธิกร  อุตรชน
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การจัดการ) – วท.บ.(อุตสาหกรรม)

นางสาวอรพิน  งามล้ำ
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม.(การจัดการ) – บธ.บ.(การท่องเที่ยว)

นายพศิน  ละมุดลัดดา
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

บธ.ม.(การจัดการ) – บธ.บ.(การจัดการ)

นางสาวอรทัย  แซ่กี้
ครูประจำแผนกวิชา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
บธ.บ.(การตลาด)