แผนกวิชา-บุคลากร

นางวารุณี  เสือสวย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
บธ.ด. (บริหารสถานศึกษา) – บธ.ม.(การจัดการ – ค.บ.(ภาษาไทย)

นางเบญญาศิริ์  สรรพจักร
นายทะเบียน
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การจัดการ) – บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)

นายกฤติเมธ  โอพั่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การจัดการ) – สศ.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) – ป.บัณฑิต(ครู)

นายประพจน์  คำมูล
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

นายอุดมสิทธิ์  หลีทับ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การจัดการ) – บธ.บ.(การบัญชี) – ป.บัณฑิต(ครู)

นางสาวเกษร  โยมา
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
บธ.ม. (การจัดการ) – บธ.บ.(การตลาด) – ป.บัณฑิต(ครู)

นายพลวรรธน์  อุบลเผื่อน
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) บธ.บ.(การบัญชี) – ป.บัณฑิต(ครู)