ผู้บริหาร

 

 

CCI07072557

CCI24042558


มาร์ชพัฒน์ แบค (PATBAC March)

 • WE  ARE PATBAC PATBAC
 • พวกเรา พัฒน์แบค พัฒน์แบค แข็งขัน
 • WITH STRONG WILL TO LEARN
 • มุ่งมั่น ทุ่มทั้ง ใจกาย ศึกษา
 • KNOWLEDGE DIGNIFIES OUR LIVES
 • ความรู้ ทำให้ ชีวิต งามสง่า
 • DESERVING TO BE BORN HUMAN
 • สมดัง ที่ได้ เกิดมา เป็นคน
 • DISCIPLINE UNITY SPORTS PROMINENT
 • วินัย สามัคคี กีฬา เราเด่น
 • WORTHY TO BE OUR LEARNING CENTER
 • สมเป็น สถาน อบรม ฝึกฝน
 • WE ALL LOVE PATBAC
 • เรารัก พัฒน์แบค พัฒน์แบค ทุกคน
 • EVERY PATBAC MERITS HIMSELF WITH DECENCY
 • ทำคน ทุกคน ให้เป็น คนดี
 • PATBAC LOVE OUR LAND RELIGION AND KING
 • พวกเรา ทุกคน รักชาติ ศาสน์กษัตริย์
 • PERSIST TO BE HAVE WITH DIGNITY
 • ยืนหยัด ทำดี อย่างสม ศักดิ์ศรี
 • FAITHFULL LOYAL BODY AND SOUL
 • ซื่อสัตย์ กายใจ ยึดมั่น ภักดี
 • EVEN LIFE DEDICATION FOR THAI
 • ยอมพลี ทุกสิ่ง แม้ชีพ เพื่อไทย