ปวส.2-เรียนออนไลน์

ระดับ ปวส.2 (การตลาด)

 • 3000-1502  เศรษฐกิจพอเพียง (อ.เกษร)
 • 3202-2003  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (อ.อรพิน)
 • 3202-2004  การสื่อสารการตลาด (อ.พิมพ์ธารา)
 • 3202-2005  การวิจัยการตลาด (อ.อรพิน)
 • 3202-2102  การตลาดบริการ (อ.วราพร)
 • 3202-2103  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ.วราพร)
 • 3202-8501  โครงการ (อ.เกษร)
 • 3001-1002  กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ (อ.กิ๊ฟลี)
 • 3000-2003  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

ระดับ ปวส.2 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 • 3000-1502  เศรษฐกิจพอเพียง (อ.เกษร)
 • 3204-2002  การใช้โปรแกรมสำนักงานชั้นสูง (อ.กฤติเมธ)
 • 3204-2005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (อ.พลวรรธน์)
 • 3204-2006  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (อ.กฤติเมธ)
 • 3204-2103  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม (อ.พลวรรธน์)
 • 3204-2105  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (อ.กฤติเมธ)
 • 3204-8501  โครงการ (อ.พลวรรธน์ / อาจารย์ที่ปรึกษา)
 • 3001-1002  กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ (อ.กิ๊ฟลี)
 • 3000-2003  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 (อ.สรรชัย)