ปวส.1-เรียนออนไลน์

ระดับ ปวส.1 (การตลาด)

 • 3000-1206  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
 • 3001-1001  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
 • 3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 • 3200-1003  หลักการตลาด
 • 3202-2001  การจัดการขาย
 • 3200-9001  กฎหมายธุรกิจ
 • 3000-2001  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

ระดับ ปวส.1 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 • 3000-1206  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
 • 3001-1001  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
 • 3001-2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 • 3200-1003  หลักการตลาด
 • 3204-2003  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 • 3200-9001  กฎหมายธุรกิจ
 • 3000-2001  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

วิชาปรับพื้นฐาน (เฉพาะนักศึกษาที่ จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)

 • 3200-0001  หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
 • 3200-0002  หลักการขาย
 • 3200-0003  การเป็นผู้ประกอบการ
 • 3200-0006  การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
 • 3200-0007  การค้าปลีกและการค้าส่ง
 • 3200-0010  คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
 • 3200-0011  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ