ปวช.3-เรียนออนไลน์

ระดับ ปวช.3 (เรียนทุกสาขา)

 • 2201-8001 ฝึกงาน
 • 2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ (อ.กิ๊ฟลี)
 • 2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ (อ.วาธิณี)
 • 2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 (อ.ธนธรณ์)
 • 2204-2111 อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ (เสริม) อ.กฤติเมธ

ปวช.3 (เฉพาะ การตลาด)

 • 2202-2005 การโฆษณา (อ.เกษร)
 • 2202-2006 การส่งเสริมการขาย (อ.พุฒิทรง)

ปวช.3 (เฉพาะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 • 2000-1210 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ (เสริม) อ.ปภังกร
 • 2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (อ.พลวรรธน์)
 • 2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ.กฤติเมธ)
 • 2204-2109 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (อ.บัวรมย์)