ปวช.1-เรียนออนไลน์

ระดับ ปวช. 1 (ทุกสาขา)

 1. 20000-1001 ภาษาไทยพื้นฐาน (อ.พุฒิทรง)
 2. 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง (อ.ปภังกร)
 3. 20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ (อ.ธวัชชัย)
 4. 20000-1602 เพศวิถีศึกษา (อ.สรรชัย)
 5. 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (อ.สรรชัย)
 6. 20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น (อ.อัณณ์ญาณิน)
 7. 20200-1003 การขายเบื้องต้น (อ.วราพร)
 8. 20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น (อ.ชิชฎาภร
 9. 20000-1505 อาเซียนศึกษา (อ.ธวัชชัย)
 10. 20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคำ (อ.บัวรมย์)
 11. 20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 (อ.สิทธิกร)